Геопрециз ЕООД
Геодезически и кадастрални услуги в град Карлово

Покупко-продажба на земеделска земя

Геопрециз ЕООД извършва покупко-продажба на земеделска земя в Пловдивска област. Дружеството подготвя абсолютно всички документи за извършване на сделката.

Накратко, основните документи, които като ПРОДАВАЧ трябва да подготвите, са:

  • документ за собственост върху въпросния терен ( в случай, че сте единствен собственик );
  • скица на имота, която може да получите от съответната Общинска служба по земеделие );
  • данъчна оценка на земята;
  • декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
  • декларация по чл. 25 ал. 8 от ЗННД.

При наличие на други наследници върху земеделската земя, трябва да се подготвят и други документи.

Информация за тях и пълно съдействие, по каквито и да е други въпроси, свързани със сделката, ще получите на посочените телефони за контакт.