Геопрециз ЕООД
Геодезически и кадастрални услуги в град Карлово

Промяна статута на земеделски земи

Геопрециз ЕООД организира всички процедури по промяна статута на земеделски земи в Пловдивска област. Статутът подлежи на промяна поради желанието на собственика на земята да извършва строеж върху нея.

Друга причина, която може да доведе до промяна статута на даден земеделски имот, е създаване или увеличаване размера на строителните граници на съседните населени места ( урбанизирани територии ).

Геопрециз ЕООД организира и подава необходимата документация, за да може процедурата да се извърши в определения предварително срок.

Ако желаете да се възползвате от тази услуга, трябва да имате готовност да подадете следните и други документи:

  • нотариален акт, с който да удостоверите собствеността си върху поземления имот;
  • скица от общинска служба Земеделие и гори;
  • ситуационна скица или кадастрална карта;
  • становище от РИОСВ;
  • и други.

Имайте предвид, че някои от документите са изискуеми само при определени положения на имота.