Геопрециз ЕООД
Геодезически и кадастрални услуги в град Карлово

Вертикално планиране

Фирма Геопрециз ЕООД изработва проекти за вертикално планиране в град Карлово и област Пловдив. Вертикалното планиране е съвкупност от технически мероприятия, които имат за цел цялостното пространствено оформяне на територията.

Проектът показва измененията на релефа, с цел да бъде приспособен към изискванията на транспорта, строителството и водоотвеждането.

Проектите вертикално планиране решават височинното положение на сградите, алеите, улиците и съоръженията. Този вид проекти се изработват по 3 метода: графоаналитичен, графичен или числен.